Gine: Tintidal "Ndane Seelenke Jallo", binndiyanke nantuɗo innde (I)

"Fewndo ɗoo jokku-mi fii mum ko janngingol pulaar e nder Gine. Miɗo gollaynoo ka laamu, kono jooni ko mi fowtiiɗo (retretee). Miɗo jeyaa e kawtital inneteengal Kawtital Gine fii Ɓamtal Binndol e Jannde Ɗemɗe Taakanje ɗen; Association Guieneen pour la Promotion de l’Ecriture et de Lecture en Langues Nationales “AGUIPELLN”, teeŋtinii non salndu pulaar." Md. Baasammba Jallo.

Najeriya: Ndaa Seyo Mawngo! Abbaas Nguura naatii PeeralKABAARUNajeriya: Ndaa Seyo Mawngo! Abbaas Nguur...

Banndiraaɓe tedduɓe, Peeral no mari seyo/weltaare mawngo nde Joomiraawo ɓesdani en neɗɗo gollan [ ... ]

England-Sarlon: Liyonaajo wontuɗo “Jihaadiyanke” waraama nder SuuriyaKABAARUEngland-Sarlon: Liyonaajo wontuɗo “Jihaa...

Ibrahima Kamara, oo suka kecco mo duuɓi 15 hoɗunooɗo Brighton, no innitii Khalil al-Britani, yahi [ ... ]

Hakkunde leyɗe ɗiɗi: Sarlon e Gine si faabo noddaama jemmaKABAARUHakkunde leyɗe ɗiɗi: Sarlon e Gine si fa...

Sagataa janngoowo fellaama Kenema, hakkunde najmndi 1:00 e 2:00 jemma tawi himo yalti ka yaasi soofu [ ... ]

Gine: Hanki yeesoojo UFDG on ka motooji waraama KonaakiriKABAARUGine: Hanki yeesoojo UFDG on ka motooji ...

Pottal Doole Gine Demokrasiyankooje (UFDG) no wondi e ko yurmi hannde sabu wareede Alhajji Aamadu Wu [ ... ]

Gine :  Njaare Kammbanaama Ɓuri ko Waɗi SerekoreAfrikaGine : Njaare Kammbanaama Ɓuri ko Waɗi ...

Njaare ko hoɗo Fulɓe jeyaango Maamun, nder leydi Fuuta Jaloo. Yimɓe Alpha Conde meeɗii yanude e  [ ... ]

Anndude Fii LewruKABAARUAnndude Fii Lewru

Lewru ko konngol fulfulde (pulaar), ngol joopii ko murlere ɓadiinde Leydi. nde wonnoo ko nde lewño [ ... ]

Danndude leeɓteteeɓe he innde LislaamDIINADanndude leeɓteteeɓe he innde Lislaam

Banndiraaɓe tedduɓe, enen (hiɗen) nganndi he duunde Afrik Fulɓe ko he leƴƴi gadiiɗi naatude h [ ... ]

Laawol suka jooma neediKABAARULaawol suka jooma needi

Faandaare ndee yimre ko suusinde e noddude faade e dartagol tooñe, teŋtinii tooñeede sukaaɓe nde [ ... ]

FireFox e Fulfulfde yoo Fulɓe YaawnoKABAARUFireFox e Fulfulfde yoo Fulɓe Yaawno

Ñalɗi 3 e 4 lewru mbooy (maarasi) hitaande 2014, caggal (ɓaawo) nde gorko katante leñol Ibraahii [ ... ]

Njillu Ibrahiima Saar ngaandiyanke “informaticien” to SenegaalKABAARUNjillu Ibrahiima Saar ngaandiyanke “info...

Banndiraaɓe tedduɓe, ngaandiyanke men mawɗo Ibrahiima Saar yillike Senegaal. O waɗii jeewte hirj [ ... ]

Faabo-ɗee Fulɓe Santar Afrik re’aamaKABAARUFaabo-ɗee Fulɓe Santar Afrik re’aama

Si feddeeji daranaaki Fulɓe, ko teelɗuɓe haani daranaade ɓe. Hiɗen mari fedde Tabital Pulaaku k [ ... ]

SOS (Suusu Okkude Siɗɗo) Siɓɓe men nder Santar Afriki (English, Français & عربي les)KABAARUSOS (Suusu Okkude Siɗɗo) Siɓɓe men nder ...

Banndiraaɓe (siɓɓe) tedduɓe, banndiraaɓe men ɓe leydi Satntar Afriki tampinaama haa yawtii kee [ ... ]

Enɗam Fulaaɓe jalbinanii Tabital PulaakuKABAARUEnɗam Fulaaɓe jalbinanii Tabital Pulaaku...

Banndiraaɓe tedduɓe, miɗo anndina on dental Enɗam Fulaaɓe fooynii (jalbii) he tunndu Tammbaa-ku [ ... ]

Balwaltirɗe ndiyam kaaɗluɗam e dow tagofeere MarsKABAARUBalwaltirɗe ndiyam kaaɗluɗam e dow tagof...

Balwaltirɗe  cooynaama (haynaama) ko ɓooyi ina lelii (waalii) e kaaƴe walla e tule ceene tag [ ... ]

RFK: No ɓanndu neɗɗo naywirta KABAARURFK: No ɓanndu neɗɗo naywirta

Nayewu ko hortagol (ronkitugol), maa ustagol baawal terɗe ɓanndum. Kala jibinaaɗo du'antee ko yo  [ ... ]

Wonaa Fulɓe Tun Naɓanoo Amerika Na’i Maɓɓe Ɗii AccaakaWinndereWonaa Fulɓe Tun Naɓanoo Amerika Na’i Maɓ...

No jari haa hitti sanne immagol gollida e ɓaleeɓe Amerika teŋtinii Fulɓe ɓee. Haa waawen tokkin [ ... ]

Other Articles