Inɗe ɗe (ng)alaa joomaRenndoInɗe ɗe (ng)alaa jooma

Banndiraaɓe tedduɓe, inɗe jirlotooɗe he renndo neɗɗanke ɗe (ng)alaa jooma ɗee eɗe keewi, ma [ ... ]

Fulɓe: Keeri waawnere ceekaaɗi he hakkunde gori ŋatiduɓe enndu wooturu he duunde AfrikAfrikaFulɓe: Keeri waawnere ceekaaɗi he hakkun...

Banndiraaɓe tedduɓe, keeri waawnere ceekaaɗi he hakkunde gori ŋatiduɓe enndu wooturu he duunde  [ ... ]

Orop: Ko heewi e Golle Fulɓe  no wertii Beljik ko heewi no yeeboo FaransiAjami FulfuldeOrop: Ko heewi e Golle Fulɓe no wertii ...

Ka timmoode hitaande 2014, banndiraawo men yiɗɗo ganndal mo mi noddindirta Tokora, nodduno lam taw [ ... ]

Koddiwaaru: Si loggol ‘goal’ weltinii Ñiibi ɗin waɗtii Buubakar Bari jaambaaroAfrikaKoddiwaaru: Si loggol ‘goal’ weltinii Ñi...

Buubakar “Copa” Bari ko Koddiwaarunaajo jibinaaɗo e hitaande 1979, ko latoowo-mullere ‘footba [ ... ]

Najeeriya: Filmuwol Mo Alla Wuji Furɗataa ɓadike to luumoSiyansi e TeknolojiiNajeeriya: Filmuwol Mo Alla Wuji Furɗata...

Fulfulde Movies (FM) ko kafidal “company” hesal, ngal miijo heso, hingal mari boo/kadi tiitooɗe [ ... ]

Darano Fulfulde: Dogganɗo NjumriAfrikaDarano Fulfulde: Dogganɗo Njumri

Fulfulde meeɗen nde welnde, wolwiren nde, janngiren nde, taa ni merju wolnde woɓɓe, haɓdu anndin [ ... ]

Charlie Hebdo: Wonaa e innde amWinndereCharlie Hebdo: Wonaa e innde am

Mi yottina faade e juulɓe nga’al nelal: “Ta on muusinee ko’e mo’on e ngal karkital, ngam Ne [ ... ]

Kawtal-Tabital Pulaaku Leyɗe Arab: Ñalaande Pinal fii ɓannginde fulfulde e pulaaguAfrikaKawtal-Tabital Pulaaku Leyɗe Arab: Ñalaa...

Banndiraaɓe tedduɓe, Kawtal-Tabital Pulaaku Leyɗe Arab (TP/Leyɗe Arab) na yiɗi anndinde on muuy [ ... ]

USA: M. S. Jallo Ɓii Hooreejo Tabital Pulaaku Ardinaama Mbatirdu ndu New JerseyKABAARUUSA: M. S. Jallo Ɓii Hooreejo Tabital Pu...

E duuɓi yawtunooɗi ko yoga e yimɓe, Fulɓe e ɓe wonaa Fulɓe anndunoo Fulɓe jeyaaɓe leydi Sarl [ ... ]

Ñalɗinkoore 2015 Abda Caam e Hammadi Jah – calender (rewtaande/revised)Siyansi e TeknolojiiÑalɗinkoore 2015 Abda Caam e Hammadi Jah...

Ñalɗinkoore 2015 pdf – calender (rewtaande/revised) Banndiraaɓe tedduɓe, Ñalɗinkoore  [ ... ]

Daartol seto-naange e mbaadi mum e innde mum e FulfuldeSiyansi e TeknolojiiDaartol seto-naange e mbaadi mum e innde...

Wonnoo ɗoo ko ruulde punndi/mbullaydi, ndiyam e gaas, gila ko ina abboo e duuɓi miliyaaruuji 4.6,  [ ... ]

Karalle Afriknaaɓe ngontii cuɗaari he galleeji alɗuɓeAfrikaKaralle Afriknaaɓe ngontii cuɗaari he ga...

Banndiraaɓe tedduɓe, to fuɗɗoode goodal neɗɗo (aadee), enen ɓaleeɓe enen/hiɗen tamunoo kara [ ... ]

Gine: Tintidal AfrikaGine: Tintidal "Ndane Seelenke Jallo", b...

E yontere yawtunde, en saakituno tintidal ngal Ndane Seelenke Jallo maa Sa’iidu Baasammba Jallo ro [ ... ]

Gine: Tintidal AfrikaGine: Tintidal "Ndane Seelenke Jallo", b...

Ñannde 14 -09-2008 nder Antwerpen, Peeral tintiduno e mawɗo tedduɗo toppitiiɗo janngingol fulful [ ... ]

Najeriya: Ndaa Seyo Mawngo! Abbaas Nguura naatii PeeralKABAARUNajeriya: Ndaa Seyo Mawngo! Abbaas Nguur...

Banndiraaɓe tedduɓe, Peeral no mari seyo/weltaare mawngo nde Joomiraawo ɓesdani en neɗɗo gollan [ ... ]

England-Sarlon: Liyonaajo wontuɗo “Jihaadiyanke” waraama nder SuuriyaKABAARUEngland-Sarlon: Liyonaajo wontuɗo “Jihaa...

Ibrahima Kamara, oo suka kecco mo duuɓi 15 hoɗunooɗo Brighton, no innitii Khalil al-Britani, yahi [ ... ]

Other Articles