peeral.com
  • Saggitorde men (Fulfulde-Faransiire, Faransiire-Fulfulde) mawnde ndee hesɗitinaama, e ɗee balɗe (w)arooje men looway yamre hesere ndee, to Alla jaɓii.
  • “Miɗo yima fii fija-jala, finndino ɗaaniiɓe, artiro majjunooɓe. Miɗo yima kadi fii no goonga ñiiɓira e nder winndere ndee, teeŋtinii ka amen Gine.”

Ko mi jeyaaɗo e geyngol Fulɓe Nano Amerika addanooɓe ɗoo jamaanu maccungaagu...Wonaa menen tan Porto (Tubaako) addorno, na’i amen accaaka.

Janngu dortal (Read more)...

Balwaltirɗe  cooynaama (haynaama) ko ɓooyi ina lelii (waalii) e kaaƴe walla e tule ceene tagofeere Mars.

Janngu dortal (Read more)...

South-Sudan

Caggal etagol liɓal laamu e aaɓnde (altine) yawtunde, fitina mawka waɗii to Jubaa, laamorde Ñaamo Suudaan.

Janngu dortal (Read more)...

Miɗo anndina on dental Enɗam Fulaaɓe fooynii (jalbii) he tunndu Tammbaa-kunndaa, ngal ko dental ɓamtaare leñol.

Janngu dortal (Read more)...

Rajo Fulfulde Immorde Kaahira : Ndenndaandi Santar-Afrik

Katriin Sammba suɓaama wona hooreejo debbo leydi ndii, e ndee yolnde sattunde caggal liɓal laamu Misel Jotoja...

Janngu dortal (Read more)...

Nayewu ko hortagol (ronkitugol), maa ustagol baawal terɗe ɓanndum. Kala jibinaaɗo du'antee ko yo wuur juuta duuɓi haa naywa.

Janngu dortal (Read more)...

Lebbi 18 ko baagal Kuriyoositi jippii e dow tagofeere mars, ngal dogii e dow mayre fotde kiloometruuji 4.89 ...

Janngu dortal (Read more)...

Yimɓe men ɓe Satntar Afriki tampinaama haa yawtii keerol: waraaɓe, jukkinaaɓe, jiwɓe e rewɓe doolaaɓe limotaako…

Janngu dortal (Read more)...

We have 14 guests and no members online

Banndiraaɓe, ɓaawo men addande on callalal binndanɗe Cerno Tafsiir Jallo (1 haa 3) fii taariika Fulɓe... hannde fuɗɗitoren winndannde 4.

Janngu dortal (Read more)

Suudaan ko leydi ɗuuɗundi leƴƴi e perndamji (pine), ɗum addi ndi wonude ɗuuɗundi ɗemɗe e ndonuuji.

Janngu dortal (Read more)...

Moodi Majjam, ko sagata (derkeejo) yimoowo e ɗemɗe ɗuuɗuɗe tawtude Fulfulde, ɗemngal makko neeniwal.

Janngu dortal (Read more)...